Chuyển đến phần thân

ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

Điều 1: Mục đích

Mục đích của các điều khoản (“điều khoản”) để quy định các quyền và nghĩa vụ của các thành viên và các thủ tục để các thành viên được sử dụng chương trình khách hàng thường xuyên do LOTTE Cinema cung cấp.

Điều 2: Định Nghĩa.

Thành viên có thẻ thành viên do LOTTE Cinema cung cấp (gọi tắt là Thẻ LPoint) nghĩa là các thành viên chấp thuận điều khoản này, đã đề nghị Công ty cấp thẻ thành viên, và đã được cấp thẻ thành viên, và cũng được gọi chung là thành viên.

Chương trình khách hàng thường xuyên LOTTE Cinema nghĩa là các chương trình chăm sóc khách hàng thường xuyên do LOTTE Cinema cấp cho thành viên, như quy định tại điều 3, và cũng được gọi chung là chương trình.

Điểm tích luỹ nghĩa là điểm được cấp cho thành viên theo tỷ lệ tích luỹ do LOTTE Cinema thông báo khi thành viên mua các sản phẩm hoặc dịch vụ từ LOTTE Cinema.

Điểm sử dụng là điểm khách hàng đã sử dụng khi mua các sản phẩm dịch vụ hoặc đổi lấy quà tặng miễn phí tại LOTTE Cinema

Điểm hiện hữu nghĩa là điểm tích luỹ mà đáp ứng các tiêu chuẩn do công ty đặt ra, sau khi đã trừ những điểm mà thành viên đã sử dụng, và có sẵn để cho các thành viên sử dụng khi mua các sản phẩm dịch vụ từ LOTTE Cinema hoặc đổi lấy quà tặng miễn phí, v.v..

Điều 3: Chương Trình.

LOTTE Cinema cung cấp cho các thành viên một hoặc nhiều hình thức chương trình sau:

Tích luỹ và sử dụng điểm: Thành viên có thể sử dụng điểm được tích luỹ thông qua việc mua các sản phẩm và dịch vụ từ LOTTE Cinema theo quy định mà LOTTE Cinema đặt ra.

Chương trình áp dụng ưu đãi: Các thành viên có thể sử dụng các chương trình ưu đãi như là giảm giá hay được hưởng miễn phí do LOTTE Cinema đưa ra.

Các chương trình khác: Công ty có thể phát triển thêm những chương trình để phục vụ thành viên.

Điều 4: Tư cách thành viên và Cấp thẻ thành viên.

Bất cứ khách hàng nào mong muốn trở thành thành viên có thể nộp đơn xin gia nhập thành viên bằng cách điền các thông tin bắt buộc trong mẫu đơn xin gia nhập do LOTTE Cinema quy định và đã đồng ý các điều khoản này và chấp thuận về thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

Không thành viên nào được xin phép chuyển nhượng hay cho mượn tư cách thành viên của họ cho người thứ ba và cũng không được sử dụng để làm vật bảo đảm.

Điều 5: Sử dụng và Quản lí thẻ thành viên

Thành viên phải xuất trình thẻ thành viên khi sử dụng chương trình.

Thẻ thành viên chỉ được sử dụng với chính chủ thẻ thành viên đó mà không được cho mượn, chuyển giao hay uỷ quyền cho người thứ ba sử dụng hoặc làm tài sản bảo đảm mà không có sự đồng ý trước của LOTTE Cinema. Khi thành viên xuất trình thẻ thành viên để được sử dụng chương trình và LOTTE Cinema có thể yêu cầu thành viên xuất trình chứng minh nhân dân để kiểm tra tính xác thực và trong trường hợp này thành viên phải trình chứng minh nhân dân để được nhận ưu đãi của chương trình.

Thẻ thành viên không được phép sử dụng làm tài sản bảo đảm.

LOTTE Cinema sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào đối với thành viên do (i) thành viên vi phạm quy định tại điều 5 này, hay do (ii) thành viên bất cẩn trong việc quản lí thẻ thành viên.

Nếu thẻ thành viên bị hư hại, mất hoặc bị trộm, thành viên đó phải thông báo ngay cho công ty về sự việc này. Khi nhận được thông báo của thành viên đó. LOTTE Cinema sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp cần thiết, như ghi nhận sự cố và dừng việc sử dụng thẻ thành viên đó. LOTTE Cinema sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ mất mát nào xảy ra trước khi thành viên đó thực hiện việc thông báo theo như quy định ở đây và được LOTTE Cinema ghi nhận sự cố trên hệ thống.

Điều 6: Rút và loại tư cách thành viên.

Bất cứ thành viên nào, vào bất cứ lúc nào, có thể yêu cầu rút tư cách thành viên bằng văn bản, bằng điện thoại hoặc bằng bất kì phương tiện nào khác do LOTTE Cinema quy định và LOTTE Cinema sẽ ngay lập tức thực hiện biện pháp cần thiết để rút tư cách thành viên theo yêu cầu của thành viên đó.

Nếu thành viên qua đời, tư cách thành viên của thành viên đó sẽ tự động bị huỷ mà không cần thông báo riêng.

Khi có bất cứ một trong những sự kiện sau đây, LOTTE Cinema có thể huỷ tư cách thành viên bằng cách gửi thông báo cho thành viên đó. Thành viên có thể giải thích rằng sự kiện đó không phải do mình cố ý gây ra hay do mình bất cẩn.

  1. + Một thành viên đã đăng kí thông tin không đúng khi nộp đơn đăng kí xin tham gia
  2. + Một thành viên đã sử dụng chương trình bằng cách thức trái luật hoặc do mục đích không phù hợp như tích luỹ và sử dụng điểm không đúng.
  3. + Một thành viên có liên quan vụ việc mà thành viên bị cấm hoặc trái với trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục như ngăn cản các thành viên khác sử dụng được trang web thẻ thành viên hay lạm dụng các thông tin liên quan có từ trang web đó hoặc một thành viên vi phạm các nghĩa vụ đã được quy định trong văn bản này.

Việc rút tư cách thành viên hoặc việc huỷ tư cách thành viên theo quy định tại điều 6 này sẽ có hiệu lực như sau:

  1. + Vào ngày mà thành viên yêu cầu rút tư cách thẻ thành viên
  2. + Hoặc vào ngày một thành viên bị thông báo huỷ tư cách thành viên
  3. + Hoặc vào ngày một thành viên qua đời.

Điều 7: Tích luỹ, sử dụng và thời hạn điểm.

Thành viên mà mua hàng hoá hay sử dụng dịch vụ do LOTTE Cinema cung cấp và thanh toán cho hàng hoá, dịch vụ đó sẽ được cấp điểm theo quy định dưới đây mà LOTTE Cinema thông báo. Trong trường hợp điểm tích lũy bị áp thuế hoặc các khoản phí, lệ phí khác theo quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền, thì khoản thuế, phí hoặc/và lệ phí này sẽ do thành viên chịu.

Điểm tích lũy của thành viên được xác định theo cách thức sau:

(*) điểm tích luỹ = (giá mua hàng hoá hoặc sử dụng dịch vụ - khoản được thanh toán bằng điểm cộng dồn) x (tỷ lệ tích luỹ điểm được công bố)

Các thành viên có thể sử dụng điểm hiện hữu theo tiêu chuẩn và cách thức mà công ty quy định.

Điểm tích luỹ được công ty cấp sẽ được sử dụng trong vòng hai năm , bất cứ điểm nào chưa được sử dụng sẽ bị hết hạn và bị xóa vĩnh viễn sau đó.

Ví dụ: Điểm của thành viên được tích lũy vào năm 2017 sẽ hết hạn vào ngày 01/01/2019.
Điểm của thành viên được tích lũy vào năm 2018 sẽ hết hạn vào ngày 01/01/20120

Điều 8: Xử lý điểm khi rút tư cách thành viên

Khi một Thành viên rút tư cách thành viên như quy định tại Điều 6, người đó có thể không sử dụng hết số điểm đã tích lũy vào ngày mà họ yêu cầu rút tư cách thành viên, và nếu Thành viên đó không gia nhập thành viên lại trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày mà họ yêu cầu rút tư cách thành viên, số điểm này sẽ tự động hết hạn.

Khi tư cách thành viên của một Thành viên bị hủy theo quy định tại điều 6, số điểm cộng dồn sẽ tự động hết hạn. Trong trường hợp tư cách thành viên được khôi phục lại, số điểm đã hết hạn đó cũng sẽ tự động được khôi phục lại.

Điều 9: Thu thập thông tin cá nhân

LOTTE Cinema sẽ thu thập thông tin cá nhân của Thành viên từ những thông tin do Thành viên cung cấp khi họ nộp mẫu đơn đăng kýtham gia làm thành viên và những thông tin yêu cầu sau đó khi mà Thành viên sử dụng thẻ thành viên. Công ty có thể tổng hợp các thông tin này và sử dụng cho các hoạt động tiếp thị nhằm cung cấp chương trình chăm sóc cho thành viên tốt hơn.

Thông tin cá nhân mà LOTTE Cinema thu thập từ Thành viên là những thông tin xác định nhân thân Thành viên cung cấp trong đơn xin tham gia như tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, email, nghề nghiệp và số điện thoại, và các thông tin về giao dịch mà LOTTE Cinema thu thập được khi Thành viên sử dụng chương trình này.

Điều 10: Sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân

LOTTE Cinema sẽ sử dụng các thông tin cá nhân thu thập được từ Thành viên chỉ trong phạm vi mục đích được quy định theo “Chính sách thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng” để tối ưu hóa chương trình dành cho Thành viên và thực hiện các hoạt động tiếp thị hướng đến khách hàng nhằm tối ưu hóa hiệu quả của chương trình, và chỉ tiết lộ các thông tin cá nhân đó cho các đối tác được quy định trong chính sách đó.

LOTTE Cinema không được sử dụng thông tin cá nhân thu được từ Thành viên vào các mục đích khác ngoài các quy định như trên mà không có sự đồng ý của Thành viên đó và cũng không được tiết lộ thông tin cá nhân đó cho người khác ngoài các đối tác được quy định trong “Chính sách thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng” trừ những trường hợp sau đây:

  1. + Trường hợp những thông tin tối thiểu (tên, địa chỉ và số điện thoại) được yêu cầu tiết lộ để cấp cho nhà cung cấp dịch vụ
  2. + Trường hợp thông tin cá nhân được tiết lộ cho mục đích thống kê, nghiên cứu, hay hoạt động tiếp thị, với điều kiện là những thông tin này được tiết lộ dưới hình thức mà bằng cách đó không thể nào xác định được bất cứ một người cụ thể nào; hoặc
  3. + Trường hợp tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật.

Điều 11: Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân

LOTTE Cinema có thể lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân được thu thập từ Thành viên chỉ trong thời gian mà Thành viên đó vẫn còn duy trì tư cách thành viên, Thông tin cá nhân của các Thành viên mà xin rút tư cách hoặc tư cách thành viên bị hủy bỏ, sẽ bị xóa và hủy bỏ.

Trong trường hợp pháp luật quy định, công ty được yêu cầu phải lưu giữ các thông tin cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định cho các mục đích, như xác định chi tiết các giao dịch của Thành viên, Công ty có thể lưu giữ các thông tin cá nhân đã thu thập trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật liên quan.

Điều 12: Quyền bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên

Thành viên (bao gồm cả người đại diện theo pháp luật của thành viên đối với thành viên dưới 18 tuổi) vào bất cứ thời điểm nào, có thể hủy chấp thuận của họ như quy định tại điều 9 và điều 10 bằng cách rút tư cách thành viên.

Thành viên có thể yêu cầu LOTTE Cinema cho phép truy cập thông tin cá nhân của họ thông qua người đại diện của công ty phụ trách quản lý thông tin cá nhân, và nếu họ thấy bất kì lỗi nào về thông tin cá nhân của họ, họ có thể yêu cầu sửa lại thông tin đó.

Khi nhận được việc hủy chấp thuận của Thành viên như quy định như trên trong điều 12 hay yêu cầu truy cập và sửa thông tin cá nhân như, LOTTE Cinema phải ngay lập tức tiến hành các hành động cần thiết chậm nhất không quá 7 ngày.

Điều 13: Ủy nhiệm xử lý thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, LOTTE Cinema phải tự thực hiện các hoạt động liên quan đến việc xử lý và quản lý các thông tin cá nhân thu thập được từ Thành viên (“Xử lý thông tin cá nhân”), trong trường hợp cần thiết công ty có thể chỉ định một công ty tiến hành tất cả hay một phần việc xử lý và quản lý thông tin cá nhân này.

Điều 14: Quản lý thông tin cá nhân

LOTTE Cinema phải cố gắng duy trì hệ thống an ninh bảo vệ thông tin cá nhân của các thành viên để các thành viên có thể sử dụng chương trình mà không phải lo lắng về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân

Điều 15: Thay đổi Chương trình

Chi tiết về Chương trình do LOTTE Cinema cung cấp cho các Thành viên, như tỷ lệ tích lũy của Chương trình và tiêu chuẩn để sử dụng điểm có thể sẽ thay đổi tùy theo chính sách kinh doanh và Điều kiện của LOTTE Cinema , và LOTTE Cinema sẽ thông báo cho các Thành viên về chi tiết của những thay đổi này bằng một hoặc nhiều cách thức sau i) Thông báo bằng thư điện tử, ii) Thông báo bằng văn bản; iii) Công bố công khai tại các cơ sở kinh doanh của Công ty; iv) Tin nhắn trên điện thoại ít nhất ba (03) ngày trước ngày mà những thay đổi đó có hiệu lực.

Nếu nội dung chi tiết của Chương trình bị thay đổi như quy định trên , thì các Thành viên sẽ thực hiện theo Chương trình được thay đổi.

Điều 16: Chấm dứt Chương trình

Nếu LOTTE Cinema có ý định chấm dứt Chương trình, LOTTE Cinema sẽ phải gửi thông báo cho các Thành viên theo một hoặc nhiều cách thức sau i) Thông báo bằng thư điện tử, ii) Thông báo bằng văn bản; iii) Công bố công khai tại các cơ sở kinh doanh của Công ty; iv) Tin nhắn trên điện thoại ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày dự định sẽ chấm dứt Chương trình.

Các Thành viên sẽ không được hưởng Chương trình sau ngày chấm dứt Chương trình và có thể sử dụng số điểm cộng dồn cho đến ngày được LOTTE Cinema quy định theo Điều khoản và quy định do LOTTE Cinema quyết định. Bất cứ điểm cộng dồn nào không được sử dụng cho đến ngày chấm dứt Chương trình sẽ bị hết hạn.

Điều 17: Thông báo Thay đổi

Nếu có bất cứ thay đổi nào về thông tin cá nhân của Thành viên đã cung cấp cho LOTTE Cinema , Thành viên sẽ phải lập tức thông báo cho LOTTE Cinema những thay đổi đó và LOTTE Cinema sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào phát sinh do sự bất cẩn trong việc thực hiện nghĩa vụ này của Thành viên.