English Vietnamese
Chọn rạp:
Chọn phim:
Chọn ngày:
Chọn lịch:
Rạp phim Nha Trang Nha Trang
Rạp phim

Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 5 Maximark, 60 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, Nha  Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3824 881
Fax: (058) 3824 880
4 phòng chiếu, 473 ghế

Tin tức rạp phim:

  • Điểm tích lũy
  • Điện thoại liên hệ
  • Thẻ lưu đãi
  • Yêu cầu thuê rạp